Неділя, 25.02.2018, 08:56
Вітаю Вас Гість | RSS

Cайт  Голобородьківського  НВК

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт

Всього відповідей: 35
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Статут

СТАТУТ І. Загальні положення 1.1. Голобородьківський иавчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-Ш ступенів - дошкільний навчальний заклад» Карлівської районної ради Полтавської області знаходиться у спільній власності територіальних громад району, має статус комунального закладу та є правонаступником Голобородьківської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Карлівської районної ради Полтавської області. 1.2. Повне найменування: Голобородьківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-Ш ступенів - дошкільний навчальний заклад» Карлівської районної ради Полтавської області. Скорочене найменування : Голобородьківський НВК 1.3. Юридична адреса Голобородьківського НВК: 39508, Україна, Полтавська область, Карлівський район, с.Толобородьківське, провулок Шкільний, 1 1.4. Голобородьківський НВК є юридичною особою, має рахунок в установі Державної казначейської служби України, печатку, штамп, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти Карлівської районної державної адміністрації та може мати самостійний баланс. 1.5. Засновником (власником) навчального закладу є Карлівська районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальної громади району. Галузеве управління Голобородьківським НВК здійснює відділ освіти Карлівської районної державної адміністрації. 1.6. Головною метою Голобородьківського НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та базової загальної середньої освіти. 1.7. Головними завданнями Голобородьківського НВК є: - забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та загальну середню освіту; - виховання громадянина України; - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів ; - створення умов для всебічного розвитку дитини дошкільного віку. 1.8. Голобородьківський НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Карлівської районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації та власним статутом, який розробляється на основі Положення про «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», Положення про діяльність школи комунальної форми власності, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та затверджується засновником. 1.9. Голобородьківський НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом. 1.10. Голобородьківський НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: - безпечні умови освітньої діяльності; - дотримання державних стандартів освіти; - дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; - дотримання фінансової дисципліни. 1.11. У Голобородьківському НВК мовою навчання є українська мова, залежно БІД бажання дітей, кадрового та навчально-методичного забезпечення може запроваджуватися поглиблене вивчення окремих предметів та для учнів 10-11 класів технологічний профіль навчання. 1.12. Голобородьківський НВК має право: - трудове професійне навчання 10-11 класів здійснювати за технологічним профілем шн базі міжшкільного навчально-виробничого комбінату м. Карлівки; - проходити в установленому порядку державну атестацію, визначати форми, ■ методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Карлівської районної державної адміністрації, визначати варіативну частину робочого навчального плану; - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації""; - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України; - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; - встановлювати власну символіку та атрибутику; - надавати платні освітні послуги; - встановлювати форму для учнів; - вирощувати, реалізувати продукцію сільськогосподарських культур та вести підсобне господарство; - здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству. 1.13. У Голобородьківському НВК можуть створюватися та функціонувати предметні методичні об'єднання, творчі групи, тощо. 1.14. Медичне обслуговування дітей та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Карлівською районною центральною лікарнею, фельдшерсько-акушерським пунктом с. Голобородьківське та, при наявності, медичним кабінетом. ! --— 1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами* визначаються угодами, що укладені між ними. і щ) 1.16. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за тією ж процедурою, за я$ШЙЕ затверджувався і сам Статут та набувають чинності з моменту їх державної реєстрації. II. Організація навчально-виховного процесу 2.1. Голобородьківський НВК складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного і здійснює свою діяльність самостійно відповідно до перспективного планування та річного плану, який складається на поточний навчальний рік та період оздоровлення дітей. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Голобородьківського НВК, визначаються перспективи його розвитку. План роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується радою навчального закладу та погоджується з відділом освіти. План роботи дошкільного підрозділу Голобородьківського НВК на оздоровчий період додатково погоджується з районною санітарно-епідеміологічною станцією. ,. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи), років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. 2.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі Голобородьківського НВК здійснюється за базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» та програмою розвитку дітей 5-річного віку «Впевнений старт», іншими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, у шкільному - регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план Голобородьківського НВК схвалюється педагогічною радою, погоджується радою навчального закладу, районною санітарно-епідеміологічною станцією і затверджується відділом освіти Карлівської районної державної адміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний і тижневий), розклад занять та режим роботи НВК (щоденний, річний). 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 2.4. Голобородьківський НВК складається з дошкільної групи, початкової, основної та старшої школи і здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. За потреби може організовуватися та здійснюватися індивідуальна форма навчання та екстернат. Класи та групи у Голобородьківському НВК формуються з урахуванням демографічної ситуації за погодженням із відділом освіти Карлівської райдержадміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, затвердженими чинним законодавством з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до НВК. 2.5. Приймання дітей дошкільного віку до Голобородьківського НВК здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей дошкільного віку та дітей, які вступають до першого класу). До першого класу шкільного підрозділу Голобородьківського НВК переводяться діти, як правило, із шести років. Прийом учнів до інших класів здійснюється на основі діючого законодавства та Положення про загальноосвітній навчальний заклад. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у НВК визначаютшиї Положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади. 2.6. Для учнів 1 - 4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявщ£< належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу*; створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Голобородьківського НВК на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим дня у групах продовженого дня розробляється -відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітні^ навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-0ї-)^-розглядається радою школи і затверджуються наказом директора. Для учнів груп ... продовженого дня організовується гаряче харчування відповідно до встановлених норм як за \ кошти бюджету, так і за кошти батьків (лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.23001 р.№1/9-245). 2.7. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного віку та учнів у НВК здійснюються відповідно до чинного законодавства. 2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється^ навчально-виховним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом^ Навчальні заняття розпочинаються, як правило, 1 вересня, у День знань. Навчальний рік шкільного підрозділу поділяється на 2 семестри, термін шш?** визначається щорічно Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та закінчується « не пізніше 1 липня поточного навчального року. Навчальний рік у дошкільному підрозділі Голодородьківського НВК починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період триває з 1 червня по! 31 І серпня. Відволікання учнів, педагогічних працівників від навчальних занять ' іга*"* інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України)™ 2.9. За погодженням з відділом освіти Карлівської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів. 2.11. Тривалість уроків у шкільному підрозділі Голодородьківського НВК становить: у перших класах - 35 хв., у других - четвертих - 40 хв., у п'ятих - одинадцятих - 45 Іхв—І Тривалість занять у дошкільному підрозділі складає 20 - 25 хв. Зміна тривалості уроків та занять допускається за погодженням з відділом освітЯДЕ районною санітарно-епідеміологічною службою. 2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у шкільному підрозділі * визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. У розкладі фіксується тижневий режим роботи Голобородьківського ■ НВК. Розклад занять у дошкільному підрозділі складається на навчальний рік та на оздоровчий*** період і затверджується директором НВК. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у навчально-виховному закладі * проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, ]що " передбачаються окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. У навчально-виховному процесі дошкільної групи використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна" діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна роботаг-спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бувд організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної меиид|ч матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності вихователів» Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). 2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до методичних рекомендацій і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання дітям дошкільного віку та учням 1 класу не задаються. 2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. За підсумками навчання у дошкільному шдрозділі для дітей дошкільного віку проводиться тестування, результати якого заносяться до індивідуальних психолого-педагогічних карток, робляться висновки щодо рівня підготовки дитини до навчання у школі та надаються рекомендації вихователям та батькам щодо підготовки дитини до навчання у першому класі. У першому класі дається вербальна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому - І семестр - вербальна оцінка, за II семестр (відповідно до рішення педагогічної ради) -вербальна, або оцінки в балах за 12-бальною системою. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 2.15. Результати семестрового, річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником та головою атестаційної комісії. 2.16. Порядок переведення і випуску учнів навчально-виховного закладу визначається чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. 2.18. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. 2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи — табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту. 2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальні листи, грамоти, медалі (в межах коштів, передбачених на ці цілі). Учні, які досягли особливих успіхів, по закінченні загальноосвітньої школи III ступеня нагороджуються Золотою медаллю, Срібною медаллю та похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Учні 2 - 8 та 10—х класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальними листами «За високі досягнення у навчанні». III. Учасники навчально-виховного процесу 3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Голобородьківському НВК є: - учні (вихованці); - керівники; - педагогічні працівники; - інші спеціалісти; - представники громадськості, які беруть участь у навчально-виховному процесі; - батьки, або особи, які їх замінюють. 3.2. Учні (вихованці) мають право: - на доступність ^безкоштовність повної загальної середньої освіти; - на вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором, позашкільних. та позакласних занять; - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культу; спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою комплексу; - на доступ до інформації з усіх галузей знань; - брати участь у різних видах науково-і фактичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо; . - брати участь у роботі органів громадського самоврядування комплексу; - брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів; - брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах,-гуртках, групах за інтересами тощо; - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 3.3. Учні (вихованці) Голобородьківського НВК зобов'язані: - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; - підвищувати загальнокультурний рівень; - дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку; - бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; - дотримуватися правил особистої гігієни. 3.4. Учні (вихованці) Голобородьківського НВК залучаються за їх згодою та згоДоя} батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-кориснот праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку комплексу з урахуванням віку; статі, фізичних можливостей. 3.5. Педагогічними працівниками Голобородьківського НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,-здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. 3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівники здійснюється районним відділом освіти за поданням директора навчального закладу. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником Голобородьківського НВК і затверджується відділом освіти? Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих пре#» метів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. 3.7. Педагогічні працівники мають право на: - захист професійної честі, гідності; - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховиого процесу; - проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; - виявлення педагогічної ініціативи; - позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; -участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; - підвищення кваліфікації, перепідготовку; - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України; - на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. і Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України та ухмовами роботи Голобородьківського НВК. 3.8. Педагогічні працівники зобов'язані: - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; - сприяти зростанню іміджу комплексу; - настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; - виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма . народами, етнічними, національними, релігійними групами; - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність^ загальну і політичну культуру; - виконувати Статут комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; - виконувати накази і розпорядження керівника комплексу, відділу освіти; - брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об'єднань. 3.9. У Голобородьківському НВК атестація педагогічних працівників здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Працівники Голобородьківського НВК проходять періодичні безоплатні медичні огляди. 3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 3.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; - звертатись до органнів управління освітою, керівника комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази комплексу; - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування комплексу та у відповідних державних, судових органах. 3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття ДІтьм-да**-» повної загальної середньої освіти і зобов'язані: - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь- — якою формою навчання; - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 3.13. Представники громадськості мають право: - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в комплексі; - керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню комплексу; - проводити консультації для педагогічних працівників; - брати участь в організації навчально-виховного процесу. 3.14. Представники громадськості зобов'язані: - дотримуватися Статуту комплексу; - виконувати рішення органів громадського самоврядування,; - захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства; - пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 3.15. Працівники Голобородьківського НВК несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством. 3.16. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх прав$ обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства, даним Статутом, правиЛсЕЩ—^ внутрішнього трудового розпорядку НВК. 3.17. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку НВК. - IV. Управління НВК 4.1. Управління Голобородьківським НВК здійснюється його засновником - Карлівською '.ЧШ районною радою та уповноваженим ним органом - відділом освіти Карлівської районної ' державної адміністрації. 4.2. Безпосереднє керівництво Голобородьківським НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. 4.3. Директор Голобородьківського НВК в межах наданих йому повноважень: - ЗДІЙСНЮЄ КерІВНИЦТВО ПедаГОГІЧНИМ КОЛеКТИВОМ, Забезпечує раЦІОНаЛЬНИЙ Добір МІІІІІИІ розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікацшалшш*— рівня працівників; - організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за їх якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів (вихованців) ™; засобами індивідуальної корекції; - відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, 'якН^ потребують корекції фізичного розвитку, забезпечує контроль за виконанням навчальних-1— планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців); - діє від імені закладу, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє НВК в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях, на підприємствах; - створює необхідні умови для участі вихованців у позакласній та позашкільній роботі; - забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров'я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки; - вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків; - забезпечує права вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; - підтримує ініціативу щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експерементальної роботи педагогів та учнів; - залучає діячів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в роботі учнівських об'єднань за інтересами; -розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами НВК; - виконує кошторис доходів і видатків, не допускає нераціональне використання бюджетних коштів; - контролює дотримання режиму роботи НВК, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); - видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; - координує роботу з організації соціально-педагогічного патронату батьків (осіб, які їх замінюють), родин, що мають дітей, які потребують корекції фізичного розвитку; - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах трудового колективу НВК, загальних зборах (конференціях); - призначає та звільняє з посад працівників НВК, крім педагогічних; - затверджує посадові інструкції працівників НВК. Директор Голобородьківського НВК призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти райдержадміністрації за погодженням з головою районної державної адміністрації та головою районної ради. Призначення та звільнення заступників директора, у тому числі заступника, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, здійснюється начальником відділу освіти райдержадміністрації за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. 4.4. Вищим органом громадського самоврядування Голобородьківського НВК є загальні збори колективу (конференція), що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: - працівників навчального закладу - зборами трудового колективу; - учнів навчального закладу другого-третього ступенів — класними зборами; - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 5, учнів - 5, батьків - 5 і представників громадськості - 5. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) право чинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради НВК, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник. Загальні збори (конференція): - обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень; - заслуховують звіт директора і голови ради НВК; - розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК; - затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності; - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників. 4.5. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада НВК. Метою діяльності ради є: - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу; - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління в НВК; - розширення колегіальних форм управління НВК; - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу. Основними завданнями ради є: - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; - формування навичок здорового способу життя; - створення належного мікроклімату в НВК; - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти; - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підіримки обдарованих дітей; - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-Ш ступенів навчання, батьків і громадськості. Рада НВК скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором НВК. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) НВК. Засідання ради є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається загальними зборами (конференцією) НВК. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше* ніж на третину. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік. Рішення ради, що не суперечить законодавству України та Статуту НВК, доводяться в 7-дснний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК. Рада НВК діє на засадах: - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; - дотримання вимог законодавства України; - колегіальності ухвалення рішень; - добровільності і рівноправності членства; - гласності. Рада працює за планом, що затверджується загшіьними зборами (конференцією). Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. Рада НВК: * - організовує виконання рішень загальних зборів (конференції); - вносить пропозиції адміністрації НВК щодо зміни типу, статусу, иробільності навчання; - спільно з адміністрацією НВК розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням; - разом з адміністрацією НВК здійснює контроль за виконанням Статуту НВК; - сприяє формуванню мережі класів НВК. обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагороджен
Годинник

Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Погода
Пошук
Банер
Банер
Block title
Банер